1. การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และบริษัทได้มีการแยกทรัพย์สินของผู้ลงทุน ออกจากทรัพย์สินของบริษัทอย่างชัดเจน บริษัทจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น และผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ของผู้ลงทุน ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทเช่นกัน
  2. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เสนอขายเป็นพนักงานหรือตัวแทนของบริษัท และควรขอดูใบอนุญาตของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงาน ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
  3. ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทได้พยายามจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ แต่บริษัทไม่อาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นๆ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรใช้ข้อมูลด้วยความรอบคอบหรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ประกอบการพิจารณาด้วย
  4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณีที่เกิดขึ้นกับข้อมูลหรือระบบสื่อสารของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือผู้ลงทุน อันเนื่องมาจากการเข้ามาใช้เว็บไซต์นี้ และหรือเว็บไซต์ต่างๆ ที่ Links อยู่ในเว็บไซต์นี้
  5. เว็บไซต์ต่างๆ ที่ Links อยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดรวบรวมขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าไปชมเว็บไซต์เท่านั้น บริษัทไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมหรือใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์ที่ Links อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท
  6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อมูลบนเว็บไซต์ได้โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด