แบบฟอร์มและคู่มือการเปิดบัญชี
แบบคําขอเปิดบัญชี

รายการเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกับ บลจ.เอเชียเวลท์

Download (186Kb)

แบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชี ประเภทบุคคลธรรมดา (Account Opening Form For Individual Investor)

Download (3,015Kb)

แบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชี ประเภทนิติบุคคล (Account Opening Form For Corporation/Institution)

Download (3,007Kb)
 
แบบคำสั่งซื้อขาย หรือสับเปลี่ยน

คำสั่งซื้อ (Subscription Form)

Download (3,707Kb)

คำสั่งขาย (Redemption Form)

Download (1,976Kb)

คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Form)

Download (1,563Kb)
 
คู่มือสำหรับนักลงทุน

คู่มือผู้ลงทุน (Manual Investment)

Download (329Kb)

คำแนะนำการเข้าระบบ My Wealth Online

Download (1,191Kb)