ติดต่อเรา
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด

เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 17

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-207-2100 โทรสาร 02-207-2101

 

Asia Wealth Asset Management Company Limited

540 Mercury Tower, 17th Floor

Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Telephone 02-207-2100 FAX 02-207-2101