บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอเชีย เวลท์ จำกัด
(Asia Wealth Asset Management Company Limited)

 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ภายใต้เจตนารมณ์เพื่อสร้างความมั่งคั่งระยะยาวให้แก่ลูกค้า
โดยมีทีมผู้ดูแลที่มากด้วยประสบการณ์ และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและผู้ลงทุนทุกระดับได้อย่างครบถ้วน

 

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

 

ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท (ชำระแล้วเต็มจำนวน)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559)

 

อันดับชื่อถือครองหุ้น
1บริษัทเอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด100%

 

Company Profile

Investment Governance Code : I Code