เกี่ยวกับเรา


ผู้ถือหุ้น
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด
(Asia Wealth Asset Management Company Limited)
คณะกรรมการบริษัท
อันดับ คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. คุณสุรเธียร จักรธนานนท์ ประธานกรรมการ
2. คุณนงลักษณ์ วีระเมธีกุล กรรมการ
3. คุณแก้วใจ เผอิญโชค กรรมการ
4. ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ กรรมการ
คณะผู้บริหาร
อันดับ ผู้บริหาร ตำแหน่ง
1. คุณรัตติยา อุระวัฒนพันธ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คุณเกรียงไกร วงศ์ธีรทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
แผนผังองค์กร
หน้าหลัก    |    เกี่ยวกับเรา    |    ผลิตภัณฑ์และบริการ    |    บริการนักลงทุน    |    ติดต่อเรา    |   

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด

เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร : 02-207-2100